14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

Stanovisko COGEN CZECH ke studii Bonifikace zdrojů KVET ..

Stanovisko COGEN CZECH ke studii prof. Kadrnožky a doc. Vlacha BONIFIKACE ZDROJŮ KVET a k článku KOGENERACE NA BÁZI SPALOVACÍCH MOTORŮ Z ENERGETICKÝCH, GLOBÁLNĚ EKOLOGICKÝCH A LOKÁLNĚ EKOLOGICKÝCH HLEDISEK? od prof. Kadrnožky.

Jako sdružení COGEN CZECH vydáváme toto následující oficiální stanovisko:

1.Studie Odůvodněná bonifikace elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) autoři: Prof. Kadrnožka, Doc. Vlach

Direktiva 2004/8/EC dává za úkol členským státům ?zmapovat? potenciál pro vysoce účinnou KVET, a to podle typů, paliva, atd. (jak má studie vypadat, uvádí příloha č. 4 uvedené direktivy). Členské státy pak mají za úkol stanovit takové podpůrné mechanismy, které povedou k postupnému naplňování potenciálu. Podpůrné mechanismy mohou být takřka libovolné, tudíž by mohly vycházet i z nějaké studie, byla-li by tato studie objektivní.

Studie ?Bonifikace zdrojů KVET ?? měla podle autorů sloužit jako podklad k teoretickému zdůvodnění bonifikace výkupní ceny elektřiny z různých zdrojů KVET podle výkonu, druhu paliva a podle toho, zda jde o centrální či decentrální zdroj. Dle našeho názoru v žádném případě nelze závěry studie prezentovat jako podklad pro ocenění elektřiny z KVET.

Obecně by však podpora měla být pouze taková, aby umožnila postupné naplňování potenciálu a udržela v provozu ?smysluplné? zdroje. Ambice posoudit, které zdroje KVET jsou smysluplné, si COGEN CZECH neklade.
Výše podpory by tedy měla zásadně zohledňovat investiční a provozní náklady, ceny paliva, atd., tedy finanční vlivy, které brání prosazení žádoucí a smysluplné technologie ve stávajícím modelu trhu s elektřinou v ČR.

V čem je studie účelová a kde jsou její objektivní chyby?

Ne ve výpočtech, ale ve výchozích úvahách. Studie se snaží vypočíst přínosy různých druhů KVET a jejími výstupy jsou návrhy na bonifikaci elektřiny získané z jednotlivých druhů KVET. Studie se k problematice staví z pohledu srovnávání přínosů KVET s oddělnými výrobami energií za podmínek spalování stejného druhu paliva. To je přístup směrnice 2004/8/EC pro stanovení minimálních účinností KVET a vysoce účinné KVET. Avšak aplikovat tyto předpoklady pro stanovení bonifikace jednotlivých typů KVET je chybné a těžko realizovatelné v praxi. Je třeba si uvědomit, že využijeme-li teplo, či elektřinu z jakéhokoli zdroje KVET, nemůžeme předem exaktně prohlásit, jakou energii jsme nahradili. Většinou je praxe taková, že teplu z velkých CZT konkuruje monovýroba tepla z plynových blokových výtopen, avšak pouze výjimečně teplo z uhlí. Naopak mnoho decentrálních zdrojů KVET nahrazuje uhelné zdroje, zejména v nemocnicích či CZT, mikrokogenerace pak nahrazuje často uhelné vytápění v rodinných domcích. Pro účely bonifikace KVET je chybné předpokládat, že daný druh KVET bude nahrazovat monovýrobu tepla ze stejného paliva, jak prezentuje studie.
Pouhým využitím energií ze zdroje KVET v tomto konkrétním zdroji k poklesu emisí nedojde, využije se pouze takto vyrobená energie a následkem toho se omezí výkon nebo odstaví z provozu jiný zdroj, kde teprve dojde k poklesu emisí CO2 i jiných.

Tento předpoklad pak ovlivňuje a naprosto zkresluje další výsledky a závěry studie, což je důvod, proč odmítáme tuto studii jako celek.

Pokud bychom chtěli jakkoli teoreticky zdůvodňovat přínos jednotlivých zdrojů KVET podle druhu paliva a následného vlivu na emise CO2, pak je jasné, že KVET na zemní plyn, tak jak studie správně uvádí, produkuje pouze 60% až 75% emisí CO2 ve srovnání se zdroji uhelnými. Tento fakt je dán obsahem uhlíku v palivu a je objektivní. Chceme-li hodnotit zdroje KVET takto, pak to dělejme na základě tohoto objektivního kritéria, protože zdroje KVET na ZP jsou nejen z pohledu emisí CO2 objektivně lepší, než zdroje na uhlí. Porovnávání jednotlivých výroben podle poměru elektřiny a tepla a případně jiných ukazatelů je ve studii již správné a výsledek na základě těchto předpokladů by pak byl správný a jistě by vyšel s velkém náskokem ve prospěch plynové KVET, leč nic to nemění na našem názoru na účel použití výsledků.¨

2. Kogenerace na bázi spalovacích motorů z energetických, globálně ekologických a lokálně ekologických hledisek, autor prof. Kadrnožka, magazín 3T č. 6/2004, vydávaný Teplárenským sdružením ČR

Příspěvek vychází z výše uvedené studie, což je také důvodem jednoho společného stanoviska. Tento článek hodnotí kogeneraci na bázi pístových spalovacích motorů ze tří hledisek, a to energetického, globálně ekonomického a lokálně ekologického.

Energetické zhodnocení je provedeno objektivně, naprosto podle praxe a proti této části nelze mít námitek.

Druhá část, globálně ekologické hledisko je již zatíženo nesprávným pohledem na porovnání plynových zdrojů s uhelnými zdroji, kde je opětovně konstatováno, že větší úspora CO2 je při využití tepla z uhelného zdroje. Komentář k této části by tedy byl opakováním komentáře ke studii samé.

Lokálně ekologické hledisko pro hodnocení KVET na bázi pístových spalovacích motorů je však pojato naprosto subjektivně a neodpovídá skutečnosti. Tvrzení, že zážehové motory s vysokou kompresí se chovají z pohledu emisí jako vznětové, je naprosto nepodložené a nemá smysl na toto téma vést teoretickou polemiku, je lépe se přesvědčit v praxi. Zde pouze znovu a důrazně ujišťujeme, že všechny plynové pístové motory vybavené zážehovým zařízením od příkonu v palivu větším než 200 kW, a to i motory ve výkonech jednotek až desítek MW, musí plnit zákonné emisní limity 500 mg NOx a 650 mg CO na normální kubík spalin. Nejen že musí plnit uvedené hodnoty, ale dnes se již pomalu stává standardem plnění polovičních emisí, než určuje legislativa. Pokud splnění těchto limitů není možné z hlediska konstrukce motoru, dosahuje se toho u velkých zážehových motorů snížením teploty spalování provozem na velmi chudou směs (pokles NOx) a katalytickou oxidací tímto procesem vznikajících CO. Není pravda, že velký vysoce přeplňovaný zážehový motor se z pohledu emisí chová jako vznětový !!! Doporučujeme autorovi kontaktovat renomované výrobce plynových motorů, jako Caterpillar, Deutz, Wartsila, Jenbacher a mnoho dalších.

Co se týká imisí v městské zástavbě, pak sčítání imisí z decentrálních plynových motorů s dopravou je jistě objektivní v případě, že není dostatečně vysoký komín, stejně jako z plynových kotlů. Je nutné však vzít v úvahu, že ke získání povolení k umístění středního, velkého a zvláště velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzdušímusí být zpracována rozptylová studie dle zásad vydaných MŽP, která imise řeší a stanoví takovou výšku komína, aby k negativnímu vlivu na okolí nedocházelo. Myslíme si, že každý stavebník ? budoucí provozovatel decentrálního plynového zdroje - musí doložit všechny technické podklady o zdroji a splnit veškerá zákonná nařízení tak, aby zdroj měl na okolí minimální vliv. Nechme tedy na zákonech a stavebních úřadech, kde stavět či nestavět decentrální KVET. Zvážíme-li výše uvedené emisní limity zážehových motorů a uvedené skutečnosti, vyzněla by tato část článku objektivně zpracovaná mnohem příznivěji.

3. Slovo na závěr

Je zřejmé, že nelze stavět decentrální výrobu elektřiny a tepla bez zvážení vlivu na kvalitu ovzduší, je i jasné, že tato výroba vždy byla a i v budoucnosti bude doplňkem rozumného energetického mixu zdrojů.
Těžko však rozumíme studiím, vycházejícím z chybných a objektivně špatných předpokladů, například z měřením neověřených tvrzení o emisích motorů.
Nepatříme k zastáncům takových či jiných technologií. Sdružení COGEN Czech má zájem prosazovat veškerou vysoce účinnou technologii podle novely zákona č. 458/2002 Sb. a evropské legislativy bez falešných a zkreslených předsudků. Každá uměle vytvořená podpora, která by neměla svoje opodstatnění v trhu, by se dříve nebo později obrátila proti nám všem v energetice, a to si asi nikdo z nás nepřeje.

I don't apperceive what it is about the bendable blow and matte finish, but I accept a anemic atom for printed suede Louboutin Outlet. One of the best brands to cull this off is YSL Wallet Outlet. I accept to acquaint you about a backpack attraction of mine. I am in fact mad at myself that I did not splurge on the Ralph Lauren Polo Outlet Croc Muse Two which has two colors that I admire with a sueced croc pattern. To see a formed suede accomplishment off a that I already adore, my affection melts. Replica Watches are additionally pretty reflective of their user's persona. Amazing furthermore multi-colored are commonly worn because of the younger. Conversely, exquisite dress Swiss Rolex Replica are regularly sported by highly developed gentlemen. And then usually there's the luxurious Replica Designer Handbags worn by the individuals who're properly to complete. Check out observing your mates furthermore you can before long see how the layouts are actually ranging.
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení