14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

O kogeneraci

Kogenerace je jedním z vysoce účinných a zároveň ekologicky přijatelných způsobů výroby elektřiny, který spočívá v efektivním využití tepla, jež při výrobě elektřiny vzniká. Při procesu kombinované výroby elektřiny a tepla je energie vstupního paliva využita až z 90%. Navíc díky výrobě elektřiny v místě její spotřeby odpadají další ztráty způsobené jejím přenosem a distribucí. To má samozřejmě pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí.
 

Příspěvek na elektřinu z kogenerace

 
Kogenerační způsob výroby elektřiny je podporován ve většině zemí Evropské unie. V České republice mají provozovatelé vysoceúčinných kogeneračních jednotek nárok na tzv. zelený bonus, jehož výši každoročně stanovuje Energetický regulační úřad (www.eru.cz) podle velikosti a způsobu provozu kogenerační jednotky.

Definice vysoceúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) je zavedena ve směrnici Evropského parlamentu a rady 2012/27/EU.


Úspora emisí CO2


S vysokou účinností využití paliva a velmi nízkými výrobními ztrátami je úzce spjato i snížení emisí CO2, které se pohybuje řádově v tunách na každou vyrobenou MWh elektřiny oproti běžné oddělené výrobě elektřiny z fosilních paliv.


Využití elektřiny a tepla


Elektřina vyrobená v kogenerační jednotce se používá pro vlastní spotřebu objektu, v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla. Kogenerační jednotky slouží také jako nouzové zdroje elektrické energie v místech její nepřetržité potřeby.


Trigenerace


Pomocí absorpčního chladiče je teplo vzniklé v procesu kogenerace možno využít i k výrobě chladu pro technologické účely nebo klimatizaci. V takovém případě hovoříme o trigeneraci, kombinované výrobě elektřiny, tepla a chladu.


Používaná paliva


Dominantním palivem pro pohon kogeneračních jednotek na bázi spalovacího motoru je zemní plyn. V posledních letech však prudce roste počet zařízení využívajících pro svůj provoz bioplyn, skládkový plyn, čistírenský plyn nebo jiná alternativní paliva, jako např. důlní plyn.


Typické oblasti nasazení kogenerace


Kogenerační jednotky na je možné využít ve všech objektech s celoročními nároky na odběr tepla, resp. chladu. Jsou to především nemocnice, domovy důchodců, plovárny, lázně, zimní stadiony, komunální výtopny, hotely a penziony, obchodní domy či průmyslové závody, v případě využití bioplynu pak čistírny odpadních vod, zemědělské podniky a skládky komunálního odpadu.

 

I don't apperceive what it is about the bendable blow and matte finish, but I accept a anemic atom for printed suede Louboutin Outlet. One of the best brands to cull this off is YSL Wallet Outlet. I accept to acquaint you about a backpack attraction of mine. I am in fact mad at myself that I did not splurge on the Ralph Lauren Polo Outlet Croc Muse Two which has two colors that I admire with a sueced croc pattern. To see a formed suede accomplishment off a that I already adore, my affection melts. Replica Watches are additionally pretty reflective of their user's persona. Amazing furthermore multi-colored are commonly worn because of the younger. Conversely, exquisite dress Swiss Rolex Replica are regularly sported by highly developed gentlemen. And then usually there's the luxurious Replica Designer Handbags worn by the individuals who're properly to complete. Check out observing your mates furthermore you can before long see how the layouts are actually ranging.
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení