14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

Teplárenství přechází na plynovou kogeneraci

26.11.2020 - TZ COGEN Czech 
Třináctý ročník konference Dny kogenerace se kvůli protiepidemiologickým opatřením konal netradičně formou jednodenního webináře. Do něho organizátoři vybrali z naplánovaného programu 12 příspěvků, ve kterých se mohlo přes 130 účastníků dozvědět o aktuálním dění v oboru. Hlavní zprávou je: Uhlí v teplárenství končí, nahradí ho plynová kogenerace.

 

 

Plyn nabízí vyšší flexibilitu

Plynové kogenerační jednotky s plynovými motory nabízí účinnost a flexibilitu pro trh s elektřinou, disponibilitu pro podpůrné služby a zvýšení energetické bezpečnosti pro provozovatele. Takto shrnul předseda rady sdružení COGEN Czech David Bauer ve svém úvodním příspěvku výhody "malé" plynové kogenerace.  Všestranné využití těchto zdrojů potvrzují i předběžné výsledky projektu Flexder (viz obr. 1), podle něhož mají malé plynové kogenerace MW spolu s bateriemi u fotovoltaických elektráren největší potenciál pro poskytování flexibility jak přenosové, tak distribučním sítím.

 Obr.1_Flexder

 

Obrázek č. 1_ Projekt Flexder – Scénáře flexibility v sítí NN a VN do roku 2040 (Zdroj: COGEN Czech)

 

Koronavirus komplikuje i energetickou legislativu

Náměstek MPO pro energetiku René Neděla představil české cíle do roku 2030 a hovořil i o aktuálních snahách Evropské komise změnit cíl snížení emisí CO2 do roku 2030 ze 40 % až na 55-60 %, což nebude snadné dosáhnout. V teplárenství se předpokládá zvýšené využití biomasy a zemního plynu, což si vyžádá instalaci až 2 GW plynových kogenerací. Na podporu transformace tepláren bude možné využít investiční dotace z připravovaného evropského transformačního fondu a fondu obnovy, nejblíže ke spuštění je však Modernizační fond a program OPTAK, který pro období 2021-2027 nahradí dosavadní OPPIK. Podmínky by měly být známy koncem roku 2020. 

Současná epidemie koronaviru narušila nejen naši konferenci, ale i procesy schvalování energetické legislativy v parlamentu. Dlouho připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) tak nebude platit od 1.1.2021, jak MPO původně plánovalo, avšak vzhledem ke končícímu volebnímu hrozí, že to nebude ani do konce roku 2021. MPO by v tom případě muselo požádat Evropskou komisi o prodloužení platnosti notifikace podle stávajícího zákona. To by však znamenalo, že by i nadále nebylo možné podporovat provozní podporou kogenerace nad 1 MW. Bez novely je nejisté také pokračování podpory zdrojů uvedených do provozu před rokem 2013, jejichž podpora nebyla notifikována vůbec. Je snaha však nalézt řešení, které stávajícím zdrojům umožní překlenout dobu do schválení novely zákona o POZE, která by měla umožnit pokračování podpory buď formou udržovací podpory či modernizace.

Člen rady ERÚ Ladislav Havel představil vývoj v podpoře KVET a dalších podporovaných zdrojů z pohledu ERÚ. Potvrdil, že v návaznosti na schválení novely zákona o POZE plánuje ERÚ spuštění nového modelu podpory elektřiny z KVET do 1 MW. Parametry modelu jsou v současné době v přípravě (viz obr. 2). Návrh plánuje ERÚ představit do konce tohoto roku ve veřejném konzultačním procesu.

 Obr.2_ERUmodel

Obrázek č. 2: Návrh parametrů nového modelu (Zdroj: Prezentace ERÚ, 20.10.2020)

 

 

Plynové kogenerace mohou snížit emise a zvýšit výrobu elektřiny

O transformaci teplárenství hovořil v odpoledním bloku i Tomáš Voříšek (SEVEn), který upozornil, že teplo vyráběné z uhlí, i když z velké části v kogeneraci, má více než dvojnásobnou uhlíkovou stopu (cca 450 kg/MWtepla), než individuální vytápění plynovým kotlem či tepelným čerpadlem poháněným elektřinou při  současném energetickém mixu (200 kg/MWhtepla). Zásadní cestou ke snížení emisí v teplárenství pro příští dvě desetiletí je podle jeho názoru přechod na zemní plyn, který má poloviční měrné emise CO2 a výraznou předností plynové kogenerace je též podstatně vyšší teplárenský modul. Zatímco u uhelné kogenerace je poměr výroby elektřiny a tepla cca 0,3, u kogenerace s plynovými motory může být tento poměr až 1,25 a u paroplynové teplárny až 1,8. Pokud by veškeré teplo vyráběné v současné době v uhelné kogeneraci (19 TWh) bylo vyrobeno v plynových zdrojích, tak by se množství vyrobené elektřiny zvýšilo z 5 TWh až na cca 25 TWh. Touto nízkoemisní elektřinou by mohla být nahrazena výroba z uhelných elektráren a české emise CO2 sníženy o cca 20 mil. t/rok. Současné emise ČR jsou cca 130 mil. t/rok, ke snížení o 55-60 % by bylo třeba je snížit o dalších 40-50 mil. t/rok. Teplárenství by tedy k tomuto cíli mohlo významně přispět. Další snižování emisí v teplárenství může být dle Tomáše Voříška  využíváním odpadního tepla vody z ČOV pomocí tepelných čerpadel poháněných plynovou kogenerací, jako tomu je ve Skandinávii či v Rakousku.

Podpůrné služby bude možné nabízet i s menšími výkony

Martin Kašák (ČEPS) představil změny v pravidlech podpůrných služeb. Postupné odstavování velkých uhelných elektráren a vyšší nároky na stabilitu sítě vede ČEPS k potřebě využití potenciálu i menších  zdrojů při řízení přenosové soustavy. Nová pravidla umožní od roku 2021 poskytovat podpůrné služby kogeneračním jednotkám již od velikosti 1 MW a v rámci agregovaného bloku i jednotkám s výkonem pod touto hranicí. Pro obchodníky, agregátory a zejména provozovatele i malých kogenerací se tak otevírá velmi zajímavá příležitost jak "prodat" flexibilitu svých motorů.

Velký ohlas mezi účastníky měl i příspěvek ředitele Teplárny Planá nad Lužnicí Libora Doležala, který připomněl, že k úspěšnému rozvoji teplárenské soustavy je třeba mít nejen dobrou vizi, znalosti, důvěru bank, ale i dobře spolupracující tým lidí. Právě Teplárna v Plané je příkladem dobře se rozvíjející teplárny, která včas pochopila přicházející trendy v energetice. Postupnými kroky - od modernizace stávajících uhelných kotlů a parní turbíny, přes instalaci plynových motorů po instalaci fotovoltaiky a velkokapacitní baterie - vznikl vysoce účinný a flexibilní zdroj, který je schopen prodávat teplo a elektřinu za konkurenceschopné ceny.

Příští ročník snad již opět prezenčně

Plynová kogenerace má před sebou období velkého rozvoje a doufejme, že příští rok, ve dnech 19.-20.10.2021 budeme moci o novinkách v oboru diskutovat opět osobně v příjemném prostředí Aquapalace hotelu v Čestlicích na 14. ročníku Dnů kogenerace.

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení