14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

Revoluce v teplárenství

2.7.2020 - Z médií
Revoluce v teplárenství, tak je nazvána společná prezentace Teplárenského sdružení a Českého plynárenského svazu, představená na společné tiskové konferenci 1.7.2020. Zatímco nyní využívají teplárny v České republice k výrobě zemní plyn zhruba z jedné čtvrtiny a více než 60 % tepla vyrábějí z uhlí, během ně­ko­li­ka­ let by se měl podíl zemního plynu nej­méně zdvojnásobit. Vzrůst by měl také objem spalované biomasy a ener­ge­ticky využívaného odpadu. Modern­iza­ce tep­lá­renských soustav by měla v kombinaci se zemním plynem a techno­­lo­gií ko­ge­ne­race přispět v budoucnosti mimo jiné k vyrovnávání výkyvů dodávek elektřiny z obnovi­telných zdrojů.

Tisková zpráva ze dne 1. července 2020 (Praha) : Téměř žádná z devatenácti menších tep­lá­ren na uhlí nedokáže bez přechodu na čistší formy primární energie, jako je zemní plyn, splnit přísné emisní limity. Černý scénář spojený s růstem cen za teplo a větším znečištěním ovzduší ve městech dovedl k jednacímu stolu Teplárenské sdružení České republiky a Český plynárenský svaz. S cílem předejít rozpadu soustav zásobování teplem a podpořit jejich modern­iza­ci dnes podepsaly Memorandum o spolu­práci na budoucí dekarb­oni­zaci tep­lá­renství. V České republice je zásobována teplem z tep­lá­ren více než třetina obyva­tel.

„Urychleně je třeba řešit změnu paliva u menších zdrojů, které potřebují splnit do roku 2023 výrazně zpřísněné eko­lo­gické normy. Odpojením zákazníků a jejich přechodem k lokálním zdrojům vytápění se nežádoucí emise přesouvají přímo do obydlených oblastí. Naopak ze snížení emisí v teplárně budou mít prospěch všichni,“ uvedl Tomáš Drápela, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky (TS ČR), a dodal: „Celko­vý přechod tep­lá­renství od uhlí je otázkou příštích 15 let.“ Zatímco nyní využívají teplárny v České republice k výrobě zemní plyn zhruba z jedné čtvrtiny a více než 60 % tepla vyrábějí z uhlí, během ně­ko­li­ka­ let by se měl podíl zemního plynu nej­méně zdvojnásobit. Vzrůst by měl také objem spalované biomasy a ener­ge­ticky využívaného odpadu. Modern­iza­ce tep­lá­renských soustav by měla v kombinaci se zemním plynem a techno­­lo­gií ko­ge­ne­race přispět v budoucnosti mimo jiné k vyrovnávání výkyvů dodávek elektřiny z obnovi­telných zdrojů.

„Více než pětina obyva­tel Česka je dálkově zásobována teplem, které vzniká spalováním uhlí. To je v kontextu mezinárodních dekarb­oni­začních závazků České republiky neudrži­telné. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ze zemního plynu je vysoce efektivním a eko­lo­gickým řešením, které v maximální možné míře umožní zachovat stávající soustavy zásobování teplem,“ řekl Martin Slabý, předseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS) a doplnil: „Naším prvním společným úkolem bude zmapovat očekávané požadavky na plynárenskou infrastruk­turu. Musíme připravit její adekvátní rozvoj, abychom v maximální možné míře včas předešli případným úzkým místům.“

 

Do zvyšování ener­ge­tické účinnosti soustav zásobování teplem a nových techno­­lo­gií jsou připraveny plynárenské i tep­lá­renské společnosti investovat miliardy korun. Jejich přínosem bude zajištění jak eko­nomicky dostupných a nízkoemisních dodávek tepla a teplé vody, tak větší flexibility elektr­iza­ční soustavy v případě výkyvů obnovi­telných zdrojů. S moderními teplárnami počítají také všechny strategické dokumenty státu, včetně Státní ener­ge­tické koncepce. Hovoří se o stabil­iza­ční roli v elektr­iza­ční soustavě, akumulaci elektřiny do tepla nebo ko­ge­ne­raci. Zabránění rozpadu tep­lá­renských soustav a podpora jejich modern­iza­ce by tak i podle Ministerstva prů­my­slu a obchodu měly patřit mezi jednoznačné priorit­y tuzemské ener­ge­tiky.

Signatáři memoranda prohlašují, že záchrana soustav zásobování teplem bude možná jen s proaktivní podporou státní správy a regulace. Při příležitosti podpisu memoranda vyzvali k:

- úpravě nastavení aukcí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v novele zákona o podporovaných zdrojích;
- správnému nastavení parametrů pro využívání Modern­iza­čního fondu, včetně zajištění jeho včasné notifikace;
- adekvátnímu zohlednění významné přidané hodnoty vysoce účinné KVET a jejího rostoucího potenciálu pro stabil­iza­ci elektr­iza­ční soustavy v regulaci;
- zajištění dostupného financování z evropských i národních fondů na modern­iza­ci jednotlivých zdrojů, ale také navazující plynárenské a tep­lá­renské infrastruk­tury.

 

Zdroj: http://www.tscr.cz/data/zpravodaj/zprava.php?idc=3360

Prezentace: http://www.tscr.cz/data/zpravodaj/download.php?file=att-3360-998686-5efc2ef2.pdf

 

 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení