13. ročník konference
Dny kogenerace
20-21.10.2020

Dopady nevypsání podpory POZE pro obor vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla s výkonem do 5 MW

Tisková zpráva COGEN Czech

Pokud nedojde k vyřešení současné situace týkající se podpory všech podporovaných zdrojů energie (POZE), bude to pro segment malé kogenerace znamenat zastavení provozu většiny kogeneračních jednotek spalujících zemní plyn.

Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace) má na výrobě elektřiny a tepla v ČR významný podíl. Celkový instalovaný elektrický výkon malých a středních výroben spalujících zemní plyn je dnes vyšší než 220 MW a výroba přesahuje 600 000 MWh elektřiny a 3 000 TJ tepla. Úspora energie, jež je díky provozování těchto zdrojů dosažena, převyšuje 20 % v porovnání s ostatními nejlepšími technologiemi oddělené výroby elektřiny a tepla. Díky tomu tato technologie významně přispívá k dosažení cílů Evropské unie, ke kterým se ČR zavázala, tj. ke zvyšování energetické účinnosti a snižování produkce emisí CO2. Více než 70 % těchto zařízení je provozováno v soustavách zásobování teplem, kde přispívají k jejich vyšší efektivitě a stabilizaci cen tepla.

 1. Hlavní dopady nevyhlášení podpory pro malé kogenerační zdroje lze shrnout následovně:
  Zastavení rozvoje kombinované výroby, což je v rozporu s požadavky Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti.
 2. Zvýšení energetické náročnosti výroby elektřiny a tepla – v případě odstavení všech provozovaných zařízení to znamená:
  a. navýšení spotřeby primárních zdrojů o 300 GWh/rok (1,1 PJ/rok),
  b. navýšení emisí CO2 o 600 000 t/rok
 3. Negativní finanční dopad do cen tepla zákazníkům, kteří jsou napojeni na soustavy zásobování teplem využívající vysoko účinnou kombinovanou výrobu.
 4. Pravděpodobné soudní nároky vůči ČR v důsledku zmařených investic.
 5. Následný dopad na bankovní sektor plynoucí z druhotné neschopnosti plnit závazky z existujících investičních úvěrů.
 6. Významný dopad na všechny navazující obory – dodavatelské i odběratelské firmy a z ní plynoucí zvýšení nezaměstnanosti.
 7. Zvýšení nedůvěry ve stabilitu ekonomického prostředí v ČR – velmi špatný signál pro investory.

Apelujeme proto na orgány státní správy, aby stávající velmi nešťastnou situaci vyřešili účinnými kroky s ohledem na celou skupinu podporovaných zdrojů. Pouze včasné řešení může pomoci zabránit nevratnému poškození systému vysoce účinné výroby elektrické energie a tepla, který se za mnoho let podařilo v ČR vybudovat na velmi vysoké úrovni.

Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení