14. ročník konference
Dny kogenerace
19-20.10.2021

Studie KPMG pro COGEN Czech

Sdružení COGEN Czech si v letošním roce nechalo od renomované mezinárodní poradenské společnosti KPMG zpracovat studii Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice. Stáhněte si manažerské shrnutí studie. Budete-li mít zájem o celou studii, kontaktujte prosím Olgu Solaříkovou na adrese solarikova@cogen.cz. Pro členy COGEN Czech je studie k dispozici zdarma, pro nečleny je její poskytnutí zpoplatněno. 

Dny kogenerace 2012

Dovolujeme si vás informovat, že letošní ročník tradiční podzimní konference Dny kogenerace se bude konat 16. a 17. října 2012 v Aquapalace hotelu Prague v Čestlicích u Prahy. V současné době se upřesňuje program konference, který by měl být k dispozici v průběhu srpna. 

Cenové rozhodnutí pro rok 2012

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů si můžete stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení. 

Tisková zpráva COGEN Europe

Nejnovější tiskovou zprávu COGEN Europe z 27. května 2011 si můžete přečíst (v angličtině) zde. 

Distribuční ceny zemního plynu

16. března 2011 uspořádal COGEN Czech diskusní odpoledne se zástupci Energetického regulačního úřadu na téma stanovování výše distribučních cen zemního plynu.  Tato akce byla iniciována provozovateli malých a středních zdrojů CZT a jejich zájmem zjistit, zda a jak ovlivňuje velikost odběru ZP cenu distribučních poplatků. Ing. Josef Fiřt  a ing. Blahoslav Němeček seznámili celkem 30 účastníků setkání s metodikou stanovení distribučních cen plynu a v široké diskuzi odpovídali na další dotazy, související s touto problematikou.

COGEN Czech uvítá podněty členů sdružení i široké odborné veřejnosti na uspořádání obdobných odborných setkání.

  

Výroční konference COGEN Europe

Výroční konference COGEN Europe se letos koná 24. března 2011 v Bruselu. Bližší informace, program a přihláška jsou ke stažení zde. Navštívit můžete také internetové stránky COGEN Europe s podrobnějšími informacemi o konferenci. 

COGEN Czech vytvořil platformu pro prosazování zájmů provozovatelů malých a středních systémů CZT

V současné době jsou potřeby tepla v České republice kryty zhruba z 50% ze systémů centrálního zásobování teplem a z 50% z decentralizovaných zdrojů. Na celkové spotřebě primárního paliva teplárenských soustav se jednou pětinou podílí zemní plyn (cca 50PJ/rok). Většinou se jedná o malé nebo střední soustavy centralizovaného vytápění s dodávkami v rozmezí 30 až 500 TJ/rok. Byly vybudovány v druhé polovině minulého století a na rozdíl od velkých teplárenských bloků, spalujících v převážné míře uhlí, je  jejich charakteristickým znakem  provoz v čistě výtopenském režimu. S ohledem na problémy se zajištěním dodávek uhlí pro teplárenství a ve světle očekávaného podstatného zpřísnění emisních limitů k 1.1.2016 je v současné době veškerá pozornost politické reprezentace a medií směrována na velké teplárenské systémy. Střední a menší plynové zdroje CZT stojí zcela stranou. Zavedení tzv. "ekologické daně" na zemní plyn v systémech CZT (na rozdíl od zdrojů decentralizovaných), zvýšená sazba DPH a vysoká cena zemního plynu se promítají nepříznivě do konečné ceny tepelné energie. Tato skutečnost je vnímána představiteli měst a obcí, které jsou většinou vlastníky malých a středních soustav CZT, teprve v okamžiku, kdy vysoká cena tepla iniciuje rozpad systému a snahu o přechod k individuálnímu vytápění. Právě na tuto situaci reaguje COGEN Czech a své stanovisko k dané problematice formuluje ve stěžejním bodu usnesení Valné hromady  COGEN Czech ze dne 20. října 2010:

V souvislosti se stávající stále se zhoršující situací v oblasti teplárenství zastává COGEN Czech aktivní přístup ke kombinované výrobě na bázi zemního plynu především v malých a středních zdrojích.

Cogen Czech na základě citovaného usnesení  zahrne do svých priorit lobbing ve prospěch menších provozovatelů CZT, tj. menších teplárenských soustav, zejména na zemní plyn, které nejsou napojeny na velké centrální teplárny či elektrárny na uhlí. Tyto soustavy CZT tvoří ideální prostor pro budování vysoce účinné kogenerace, která  zajistí stabilizaci ceny tepla a přirozenou konkurenceschopnost s ostatními zdroji tepla, zejména pak zamezí odpojování odběratelů tepla.

Obracíme se na Vás všechny, kdo cítíte potřebu uvedenou  problematikou se zabývat, rozšiřte řady COGEN Czech a zabraňme společně hrozícímu se rozpadu systémů CZT, které prostřednictvím  vysokoúčinné kogenerace mohou dále sloužit jako zdroj tepelné energie pro obyvatelstvo za přijatelnou cenu!   

  

Prohlášení COGEN Czech

Prohlášení COGEN Czech k zamítání připojení kogeneračních zdrojů do elektrizační soustavy

Distribuční společnosti odmítají s odvoláním na ohrožení spolehlivosti elektrizační soustavy, způsobené velkým počtem solárních elektráren, připojovat do sítě všechny nové zdroje, a to včetně zdrojů  kogeneračních.

 COGEN Czech jako zástupce výrobců a provozovatelů zdrojů pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) v České republice vyjadřuje silné znepokojení nad současnou situací, kdy je kvůli nekontrolovanému rozvoji předotované fotovoltaiky mimo jiné zastaven i rozvoj vysoce účinné kogenerace. Kogenerační jednotky mají narozdíl od fotovolatických či větrných elektráren schopnost dodávat nebo nedodávat elektřinu v určeném čase, proto z jejich strany žádné ohrožení elektrizační soustavy nehrozí. Důkazem toho jsou stovky zdrojů KVET o celkovém výkonu několika set megawattů, které dodávají elektřinu do elektrizační sítě ČR již po mnoho let.  Pro odmítání připojení nových zdrojů KVET není proto absolutně žádný důvod.

Vysoce účinné zdroje KVET jsou dnes jediným rozumným řešením k levnému zvýšení energetické účinnosti při výrobě elektřiny a tepla. Jedná se o vyzkoušenou a praxí ověřenou technologii, kterou je možno dálkově spouštět a odstavovat, a to dokonce i po skupinách strojů, a která tak svým způsobem může plnit i funkci záložního výkonu.

Kogenerační jednotky navíc většinou dodávají teplo do systémů CZT, a jsou tak jedním z mála nástrojů pro udržení konkurenceschopnosti těchto systémů. Odmítání připojovat kogeneraci k síti proto ohrožuje i odběratele tepla z CZT. V případě delšího trvání tohoto stavu to způsobí oddálení modernizace systémů CZT, což může přispět k jejich decentralizaci se všemi důsledky s tím spojenými.

Jedině postupným připojováním rozumného množství kogeneračních zdrojů elektřiny bude možno naplnit cíle evropské a české energetické politiky, konkrétně směrnici 2004/8/EC, Energetický zákon a navazující předpisy energetické legislativy České republiky. 

Výroční konference COGEN Europe

COGEN Europe a Euroheat and Power pořádají v letošním roce společnou výroční konferenci, která se uskuteční 2. června 2010 v hotelu Conrad v Bruselu.

Evropský parlament i Komise čelí mnoha výzvám v oblasti energetické politiky a změny klimatu a dva organizátoři konference chtějí letos využít příležitost, aby zdůraznili možnosti nevyužitého potenciálu kombinované výroby elektřiny a tepla a CZT při efektivnějším využívání energie v Evropě. V roce 2010 se tak poprvé společně představí kogenerace a dálkové vytápění, aby při své nejviditelnější výroční akci vyslali jasné poselství Komisi a Parlamentu. Pro více informací navštivte stránky konference www.conference2010.eu.

  

KOGENERACE v Evropě

S mottem Strategická energetická volba pro Evropu se v dubnu konala již 15. výroční konference COGEN Europe, organizace, která koordinuje podporu technologií pro společnou výrobu tepla a elektrické energie. Na konferenci bylo zdůrazněno, že mezi všemi prostředky zaměřenými na zvyšování energetické efektivnosti a snižování emisí CO2 je kogenerace tím nejmenším podnikatelským rizikem s nejvyšším pozitivním dopadem. více 
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení