11. ročník konference
Dny kogenerace
23-24.10.2018

Zájem o kogenerační jednotky roste

12.11.2018 - Z médií
V Česku roste zájem o kogenerační jednotky, zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla. Tvrdí to oborový spolek COGEN Czech i firmy, které ČTK oslovila. Výkonný ředitel spolku Milan Šimoník ČTK řekl, že v posledních letech přibývá v tuzemsku každý rok asi 30 megawattů (MW) nových kogeneračních jednotek s plynovými motory. Ke konci letošního roku bude podle něho celkový instalovaný výkon takových zařízení v ČR činit asi 350 MW. 

Plynová kogenerace má předpoklady k dalšímu růstu

30.10.2018 - Tisková zpráva COGEN Czech
V Čestlicích se ve dnech 23-24.10.2018 konal již 11.ročník konference Dny kogenerace. Stále se zvyšující návštěvnost odborníků z oboru i představitelů státní správy potvrzuje, že se tato konference stává tradičním místem setkávání k diskusi nad aktuálními tématy české a evropské energetiky. Konference se nevěnuje jen samotné kogeneraci, ale i energetické politice či trhu s elektřinou, které rozvoj kogenerace ovlivňují. I když zatím trh s elektřinou všechny výhody plynových zdrojů nevyužívá tak je stále více zřejmé, že plynové kogenerace se svým napojením na elektrickou, tepelnou i plynovou síť stávají jedním z podstatných článků energetického systému, integrujícího sektor elektroenergetiky, tepla i dopravy. 

Trendy v KVET

29.10.2018 - Z médií
Maximální využívání obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny i tepla je prioritou energetické politiky v Evropě. Ovšem ještě dlouho se neobejdeme i bez energie z fosilních zdrojů, které budou hrát roli záložních a vyrovnávacích zdrojů. Významnou roli v tom budou hrát KVET na zemní plyn. Plynové kogenerace budou postupně pronikat i do velkých CZT, kde bude docházet k optimalizaci, resp. decentralizaci jejich struktury. ČEPS ve svém hodnocení výrobní přiměřenosti do roku 2030 předpokládá, že vznikne asi 150 MW plynových kogenerací o velikosti 5–10 MW v malých teplárnách využívajících zatím černé a hnědé uhlí, které budou pod tlakem stále přísnějších emisních limitů postupně přecházet na zemní plyn (další pak dle místních podmínek na biomasu či jiná paliva). COGEN Czech odhaduje, že do roku 2030 by tedy mohlo být v provozu celkem až 1000 MW kogenerací s plynovými motory (včetně mikrokogenerací). 

Stanovisko ČPS k evropské strategii snižování emisí

26.10.2018 - Z médií
Český plynárenský svaz předkládá své stanovisko v rámci diskuse, kterou zahájila .vropská komise s cílem stanovit strategii pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů. Při stanovení strategie je nezbytné si uvědomit, že důležité změny na trhu s plynem, jakož i klimaticko-energetická politika EU ve spojení s technologickým rozvojem, vytvářejí ve srovnání s Cestovní mapou 2050 z roku 2011 nové podmínky pro budoucnost. Český plynárenský svaz je toho názoru, že plyn a plynárenská infrastruktura můžou přispět k dosažení klimaticko-energetických cílů, k plnění cílů v oblasti energetické účinnosti a umožnit další zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu, a to nákladově efektivním způsobem. Rovněž existují technologie, které umožňují dekarbonizaci plynu (CCU / CCS, vodík, syntetický metan, bioplyn). Je potřebné zavést vhodné stimuly k tomu, aby byly tyto technologie uváděny na trh. 

Pozvánka na konferenci: Moderní energetika firem, 14.11.2018

25.10.2018 - Z médií
Aliance pro energetickou soběstačnost pořádá konferenci Moderní energetika firem, která proběhne 14. listopadu 2018 v Praze (přímo v budově MPO, Na Františku 32). Partnery této akce jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Velvyslanectví Nizozemského království v ČR, Svaz moderní energetiky, Česká spořitelna, ČMZRB a další. Jak již název napovídá, témata příspěvků se budou zabývat příležitostmi zvyšování energetické soběstačnosti, využitím instalací obnovitelných zdrojů, baterií nebo energetickými úsporami a kogenerací. 

Informace a závěry z parlamentního semináře k problematice NAP SG

25.10.218 - Z médií
Otázka už nestojí tak, jako v roce 2012, tedy zda potřebujeme chytré měření, ale kdy a v jakém rozsahu. Poslanci, zástupci MPO i zástupci distribučních společností se shodli na tom, že chytré sítě a chytré měření jsou nutnoupodmínkou pro další rozvoj energetiky, zejména s ohledem na nové prvky v energetických sítích (výroba z decentrálních zdrojů, zapojení obnovitelných zdrojů (energie, e-mobilita apod.). 

Seminář, organizovaný hospodářským výborem – podvýborem pro energetiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se uskutečnil dne 25.9.2018 v prostorách hospodářského výboru. Zúčastnili se ho členové hospodářského výboru – podvýboru pro energetiku poslanci P. Pustějovský, V. Munzar, P. Pávek, M. Jurečka, senátor J. Cieńciała a další zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu. 

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu se zúčastnila ministryně M. Nováková, náměstek R. Neděla, náměstkyně A. Rudyšarová, ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství L. Havel a další. 

ČSOB podporuje nové trendy v energetice

17.10.2018 - Z médií
Oblast tradiční energetiky prochází významnou transformací. Nástup inovativních řešení zásadně mění celý sektor. Československá obchodní banka proto uzavřela partnerství se Svazem moderní energetiky a bude se podílet na podpoře nových trendů v energetice. Zakládajícími členy Svazu moderní energetiky jsou Aliance pro energetickou soběstačnost, Asociace pro akumulaci a baterie AKU-BAT CZ, Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech, Česká technologická platforma pro Smart Grid a Solární asociace, největší české sdružení provozovatelů fotovoltaických elektráren. Akademickou sféru ve svazu zastupují Univerzitní centrum efektivních budov ČVUT v Praze a Centrum ENET při VŠB – TU Ostrava.  

TAČR: Seminář ke 2.veřejné soutěži programu Théta

15.10.2018 - Z médií
Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář ke 2. veřejné soutěži programu THÉTA. 
Cílem programu THÉTA je prostřednictvím podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru. Ve veřejné soutěži budou podpořeny projekty výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na výzkum ve veřejném zájmu, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a projekty zaměřené na podporu dlouhodobých technologických perspektiv v energetice. 

M.Šnobr: Vyplatí se německé energetice sázka na zemní plyn?

4.10.2018 - Z tisku
Má vize budoucnosti spočívá ve výrazném posílení role plynu v mixu v celém našem regionu, pokračující rozvoj trendu decentralizace energetiky, výrazně vyšší ceny silové elektřiny než posledních 5 let a tím i motivované, tj. zvýšené úsilí v oblasti úspor, další sblížení „tržních“ cen elektřiny s rentabilní bází OZE, jež dlouhodobě klesá. Zda se do hry vrátí jaderné elektrárny, je zatím velmi těžké předpovědět. Současné zkušenosti rozvinutých ekonomik tomu zatím nenasvědčují. Rizika spojená s těmito projekty jsou těžko stravitelná i pro jiné giganty, než je ČEZ či Česká republika. 

ERÚ - Nižší podpora v roce 2019

4.10.2018
Cenové rozhodnutí ERÚ č.3/2018 k podporovaným zdrojům energie (POZE) výrazně snižuje zelené bonusy napříč spektrem obnovitelných zdrojů i kombinované výroby elektřiny a tepla. Hlavním faktorem je tržní cena silové elektřiny, která při meziročním srovnání podstatně narostla. 
« Předchozí 1 2 3 4 7 9 12 Následující »
Navštivte:

ERÚ       CODE PROJECT

COGEN Czech je členem:

COGEN EUROPE


SVAZ MODERNÍ ENERGETIKY


ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ


Asociace energetických manažerů WADE - World Alliance for Decentralized Energy

Vstup pro členy:

Jméno:
Heslo:

Zapamatovat přihlášení